POLITYKA PRYWATNOSCI

2018-05-24 11:22

Warszawa, 24.05.2018 r.

SONIC Wojciech Veit

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Adres e-mail: biuro@sonicwv.pl, tel. (22) 868 76 24, tel. 723 688 727

 

 

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie). Jest to tzw. rozporządzenie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

 

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest:

 

SONIC Wojciech Veit

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

 

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt . a, b, c oraz f:

- w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,

wygaśnięcia lub jej rozwiązania. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i dane te są

niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy,

- w celu przedstawiania ofert usług własnych oraz ich świadczenia i będą przechowywane do momentu

zakończenia umowy, wygaśnięcia lub jej rozwiązania,

- w celu odzyskiwania należności z tytułu zawartych umów oraz sprzedaży usług, a także w celu tworzenia

statystyk , zestawień i analiz na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane

przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w

procesie windykacji.

 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, bankowe, informatyczne, archiwizacyjne, transportowe oraz odpowiednim instytucjom państwowym, którym przekazywanie danych wynika z obowiązku ustawowego.

 

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo w dowolnym momencie do:

- dostępu do treści swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu.

 

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy. Niniejszym Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych. Zaktualizowane wersje Informacji o ochronie danych osobowych zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.sonicwv.pl , www.kortyraszyn.net

 

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich Państwa przedstawicieli dlatego uprzejmie prosimy o ich udostępnienie tym osobom.

 

Niniejsze pismo nie zmienia warunków współpracy, w tym umów łączących strony i ma charakter czysto informacyjny.

 

 

Właściciel

 

  Wojciech Veit